Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Zápisnica 13. 12. 2011

 

                                                            ZÁPISNICA

zo stretnutia správnej rady Občianskeho združenia Pomôžme našim deťom

 

Dátum:            13. 12. 2011

Miesto:            Spojená škola, Ružomberok

Prítomní:         viď prezenčná listina

Predsedajúci:  Bc. Gabriela Kohútová

 

Program

1.Otvorenie

2. Schválenie príspevku

4. Diskusia

5. Uznesenie

 

Priebeh rokovania:

Rokovanie prebehlo podľa schváleného programu.

1.      Zasadnutie otvorila a viedla Bc. Gabriela Kohútová.

2.      Na základe žiadostí bol schválený príspevok

3.      Bez diskusie

4.      Uznesenie

 

 

 

 

                                                                                                   zapísala: Bc. Gabriela Kohútová

                                                                                                   overil: Mgr. Marieta Oravská

 

 

Uznesenie zo zasadnutia správnej rady zo dňa 13. 12. 2011

  

Správna rada rokovala o pridelení príspevku na praktickú maturitnú skúšku na základe žiadosti žiaka Jacka . Správna rada vydala uznesenie o schválení príspevku.

Členovia jednohlasne odsúhlasili príspevok.

 

 

 
Reklama